Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • de therapeut zal de cliënt tijdens het intakegesprek uitleg geven over de acupunctuurbehandeling, en de te verwachten effecten;
 • voor of tijdens de eerste behandeling zal de cliënt informatie geven over:
  – de hulpvraag;
  – gezondheid en medisch verleden;
  – het onder behandeling zijn van een arts, specialist of therapeut en voor welke     klacht/aandoening;
  – de gebruikte medicijnen;
 • gedurende de behandelperiode zal de cliënt de therapeut informeren over eventuele wijzigingen die zich voordoen ten aanzien van de eerder verstrekte informatie;
 • met de cliënt wordt een behandelovereenkomst opgesteld. Onderdeel van de behandelovereenkomst zijn de algemene Voorwaarden en het privacyreglement. Beide staan op de website van onze praktijk.
 • acupunctuur is geen vervanging van reguliere medische zorg. Indien de cliënt onder behandeling is bij een arts, specialist of therapeut, blijft hij/zij ook tijdens de behandelperiode onder controle van deze behandelaar en houdt de cliënt zich aan de voorgeschreven medicatie en richtlijnen.

Behandelingen

 • bij acupunctuur zijn vaak meerdere behandelsessies nodig;
 • de cliënt gaat akkoord met de actuele tariefstelling voor een behandelsessie, zoals vermeld op de website van acupunctuurpraktijk Meer in Balans;
 • de factuur dient direct na de behandeling te worden betaald, de cliënt ontvangt de factuur via de mail;
 • annulering van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de geplande tijd. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren of bij niet verschijnen op de afspraak worden de volledige kosten van het consult in rekening gebracht;
 • een acupunctuurbehandeling komt in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. De therapie valt onder de aanvullende verzekering/alternatieve zorg. De vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polis van de cliënt. De cliënt dient de vergoedingsmogelijkheid zelf te checken bij de zorgverzekeraar.

Aansprakelijkheid

 • de cliënt gaat akkoord om voor eigen rekening en aansprakelijkheid te worden behandeld;
 • de therapeut is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het door de cliënt verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik;
 • de therapeut geeft geen geneeskundige garantie af en is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich tijdens, dan wel na de behandeling bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 • voor de zorgverlening aan de cliënt gelden de bepalingen, de beroepscode, de kwalificatie-eisen en het tuchtrecht van de beroepsvereniging NVA (Ned. Ver. Voor Acupunctuur)
 • de therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, welke is afgesloten bij de beroepsvereniging NVA.

Klachten

 • als de cliënt een klacht heeft over de therapeut en/of de behandelingen, dan wordt hij/zij verzocht dit met de therapeut te bespreken.
 • bij blijvende geschillen kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVA.

 

Praktijk Remy Mosch
Rijksstraatweg 22
2636 AX  Schipluiden